Polityka prywatności

§1 Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu https://operator.edu.pl/ zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000044866, NIP: 7781395875
 2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Ponadto Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.
 3. Nadrzędnym celem Ogólnopolskiego Operatora Oświaty jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

§2 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

I.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  a) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b)wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje – podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  c) ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) marketingu bezpośredniego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody) przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Posiadają Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
  b) sprostowania – art. 16 RODO,
  c) usunięcia – art. 17 RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  e) prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku zawarcia umowy, nawiązania kontaktu podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

II.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane jako pracowników naszego Klienta/Kontrahenta udostępnione nam w celach bieżącej obsługi umowy, wiążącego nas stosunku prawnego, w związku z wykonywaniem zawartej umowy, informujemy, że:

 1. Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875 będzie przetwarzać udostępnione w związku z wykonaniem umowy Państwa dane osobowe jako administrator danych osobowych. Przez pracowników w ramach niniejszego pisma rozumieć należy osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę cywilnoprawą.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji następujących celów:
  a) realizacja umowy zawartej z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) spełnienie wymogów ustawowych, tj. wypełnienie przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c)realizacja prawnie uzasadnionych celów Administratora jakimi są ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności, ewentualnie wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, usługi hostingowe. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, powyższy okres będzie liczony od dnia zakończenia sporu czy też prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Administrator zbiera Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy albo bezpośrednio do Państwa.
 7. Administrator może w szczególności przetwarzać następujące kategorie danych osobowych m.in. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, informacje na temat miejsca pracy.
 8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Państwa pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

III.

Ogólnopolski Operator Oświaty może przetwarzać Państwa dane osobowe jako podmiot przetwarzający, któremu inny Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Również w tym przypadku Ogólnopolski Operator Oświaty dokłada najwyższej staranności aby zabezpieczyć powierzone dane osobowe oraz spełnić wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV.

Ogólnopolski Operator Oświaty przetwarza również dane osobowe uczniów, rodziców i opiekunów prawnych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych są każdorazowo zamieszczane w dokumentacji, którą otrzymują rodzice/opiekunowie prawni, m.in. we wnioskach rekrutacyjnych, umowach, oświadczeniach. Ogólnopolski Operator Oświaty dokłada najwyższej staranności aby dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3 Zasady zbierania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 4 Polityka cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę podczas odwiedzania stron internetowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Pliki cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony internetowej i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to:
  1. adres IP użytkownika,
  2. informacje o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę,
  3. informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.
 3. Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies analityczne, techniczne i marketingowe. Analityczne pliki cookies mają za zadanie ulepszyć funkcjonowanie strony internetowej oraz mierzą skuteczność podejmowanych działań marketingowych. Pliki techniczne cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu i wykorzystywane są do zoptymalizowania strony pod kątem urządzeń i przeglądarek, z jakich korzystają osoby odwiedzające stronę. Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych na naszych stronach.
 4. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę.
 5. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:
  1. dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
  2. zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
  3. zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 6. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 8. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 9. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§5 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z usługi analitycznej firmy Google LL.C., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – Google Analitycs. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora.
 2. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. W USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony może jednak zostać potwierdzony w poszczególnych firmach przez certyfikację zgodnie z tzw. Tarczą Prywatności („EU-U.S. Privacy Shield”). Google posiada odpowiedni certyfikat zgodności z Tarczą Prywatności.
 3. Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()” i dlatego adresy IP są przetwarzane dalej tylko w postaci skróconej. Ma to na celu uniemożliwienie bezpośredniego przypisania ich do danej osoby. Wskutek aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google, jeżeli Użytkownik przebywa w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany.
 1. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 2. W celu uniemożliwienia gromadzenia wytworzonych przez cookies i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzania tych danych przez Google, Użytkownik może skorzystać z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 3. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę http://operator.edu.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.